Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

  • Ηλεκτρονικά μαθήματα για τελικούς χρήστες με στόχο την εξοικείωσή τους στην αναζήτηση και πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικές και βιβλιογραφικές) και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που προσφέρονται αφορούν τέσσερις από τα βασικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β. (Journal Citation Reports,  Science Direct, Scopus,  Web of Science-EndNote). Στους ενδιαφερόμενους χρήστες παρέχεται η δυνατότητα να μεταφορτώνουν τα μαθήματα και να τα χρησιμοποιούν τοπικά.
  • Σελίδες Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) σχετικά με το θέμα της πληροφοριακής παιδείας
  • Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής δράσεων πληροφοριακής παιδείας από άλλες χώρες
  • Πολιτικές παροχής προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας
  • Υλικό για την οργάνωση μαθημάτων από διδάσκοντες των ΑΕΙ και ανάθεση ανάλογων εργασιών που θα απαιτούν τη χρήση Βιβλιοθήκης
  • Προτεινόμενη βιβλιογραφία πληροφοριακής παιδείας

 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.