Ως «βέλτιστες πρακτικές» θεωρούνται οι ενέργειες, οι πρακτικές, οι μορφές και οι τρόποι με τους οποίους παρέχεται και μεταδίδεται η πληροφοριακή παιδεία στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάζονται παραδείγματα τέτοιων βέλτιστων πρακτικών, τα οποία έχουν υιοθετηθεί από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε διαφόρες χώρες. Για τον εντοπισμό τους πραγματοποιείται συνεχής αναζήτηση σε ποκίλες πληροφοριακές πηγές, καθώς και στον παγκόσμιο ιστό.

 

On-Line Tutorials

 

ELISE (University of New South Wales)

Στόχος του ELISE είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης πληροφοριακών δεξιοτήτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η ακαδημαϊκή έρευνα είναι ο εμπλουτισμός γνώσεων, καθώς και η λήψη αποφάσεων και κρίσεων που βασίζονται σε μια διαδικασία πρόσβασης, ανάλυσης και αξιολόγησης της πληροφορίας. Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι και η ανάπτυξη της Πληροφοριακής Παιδείας και το συγκεκριμένο εργαλείο έρχεται να την υποστηρίξει.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:   http://lib.unsw.adfa.edu.au/elise2012/home/welcome.html

OASIS (San Francisco State University)

Πρόκειται για ένα σύνολο on-line μαθημάτων δομημένα σε 8 κεφάλαια. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις δεξιότητες του χρήστη αναφορικά με την εύρεση, τη χρήση και την αξιολόγηση όλων των ειδών των πληροφοριών. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει κουίζ αυτοαξιολόγησης, το οποίο μπορεί να επαναληφθεί, αν είναι απαραίτητο, μέχρι και έξι φορές προτού ο χρήστης περάσει στο επόμενο κεφάλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://oasis.sfsu.edu

TILT (University of Texas Digital Library)

Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο σε μορφή εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και στοχεύει να γνωρίσει στους πρωτοετείς, κυρίως, φοιτητές τις πηγές πληροφόρησης και τις δεξιότητες έρευνας. Το tutorial αναπτύσσεται σε ενότητες, τις οποίες μπορεί κάποιος να ολοκληρώσει με οποιαδήποτε σειρά, διαθέτοντας 30 λεπτά περίπου για την καθεμία. Η πλοήγηση στο TILT γίνεται εύκολα και με διάφορες επιλογές, ενώ στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχει ένα διαδραστικό κουίζ αυτοαξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:  http://library.uno.edu/helpfiles/TILT/intro/internet.htm

SAFARI (Open University)

Πρόγραμμα εκμάθησης και ανάπτυξης πληροφοριακών δεξιοτήτων. Στόχος του εργαλείου είναι να βοηθήσει τον χρήστη να αισθανθεί ικανός στον εντοπισμό, στην αξιολόγηση και στην χρήση της πληροφορίας. Παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει την πρόοδό του μέσα απο διαδραστικές δραστηριότητες αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:  http://www.open.ac.uk/safari

Inforrmation Literacy Tutorial (Cranfield University)

Στόχος του συγκεκριμένου tutorial είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας και η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη λογοκλοπή και το σύστημα αναφορών / παραπομπών. Το εργαλείο αναπτύσσεται μέσα από ένα φιλικό και ενδιαφέρον γραφικό περιβάλλον εννέα «θεματικών βιβλίων», από τα οποία μπορεί κάποιος επιλέξει όποιο επιθυμεί. Κάθε «θεματικό βιβλίο» δομείται σε κεφάλαια και ενότητες, ενώ αρκετά απο αυτά περιέχουν δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://info-lit.shrivenham.cranfield.ac.uk/index.html

American University's Literacy Research Tutorial (American University)

Το tutorial είναι δομημένο σε πέντε ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις και οδηγίες ανάπτυξης πληροφοριακών δεξιοτήτων. Επιτρέπει στον χρήστη να πλοηγηθεί με τον δικό του ρυθμό, διαθέτοντας περίπου μία ώρα για την ολοκλήρωσή του. Σημαντικές έννοιες επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:  http://subjectguides.library.american.edu/infolit

Information Literacy Tutorial (St John University)

Το πληροφοριακό εργαλείο του Πανεπιστημίου St. John σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τον χρήστη να αναπτύξει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την χρήση της πληροφορίας με αποτελεσματικό τρόπο. Οι δεξιότητες αυτές είναι χρήσιμες τόσο σε ερευνητικό επίπεδο (πχ. συγγραφή εργασιών), όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης της δια βίου μάθησης και συλλογής πληροφοριών απαραίτητων για τη λήψη αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://libraries.stjohns.edu/ilt/

Information Literacy Tutorial (University of Alberta)

Παρέχονται tutorials πληροφοριακής παιδείας με στόχο να ενισχύσουν την κατανόηση της διαδικασίας αναζήτησης της πληροφορίας. Ο χρήστης είναι σε θέση να ακολουθήσει τα tutorials με τη σειρά που είναι δομημένα, αλλά και να επιλέξει αυτά που ικανοποιούν τις δικές του ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:  http://guides.library.ualberta.ca/informationliteracytutorials

Information Literacy Tutorial (Sam Houston State University)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμάθησης σχεδιάστηκε ώστε να δώσει κατευθύνσεις πάνω στη διαδικασία αναζήτησης της πληροφορίας μέσω της βιβλιοθήκης. Αποτελείται από έξι ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφοριακό υλικό και ένα κουίζ αυτό-αξιολόγησης η καθεμία. Πραγματοποιώντας διαδοχικά και με επιτυχία τα κουίζ, ο χρήστης λαμβάνει στο τέλος ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Με την ολοκλήρωσή του, για τη οποία απαιτούνται 30 με 45 λεπτά, ο χρήστης είναι σε θέση να αναζητήσει, να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει την πληροφορία με ορθό τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο http://shsulibraryguides.org/content.php?pid=116239&sid=1060897

Information Literacy and Writing Assessment Project, ILWA (University of Maryland University College)

Το εργαλείο του Πανεπιστημίου Maryland έχει ως στόχο να κατευθύνει το διδακτικό προσωπικό ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων της πληροφοριακής παιδείας και δεξιοτήτων συγγραφής ακαδημαϊκών εργασιών στους φοιτητές. Περιέχει αρχές, μεθόδους και πληροφοριακό υλικό, προερχόμενα από μία σειρά αντίστοιχων εργαστηρίων Πληροφοριακής Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:  http://www.umuc.edu/library/libhow/informationliteracy_tutorial.cfm

Information Literacy Tutorial (University of Wisconsin Milwaukee)

Πρόκειται για ένα tutorial αποτελούμενο από έξι ενότητες, ένα ευρετήριο όρων και προτεινόμενες οδηγίες προς το διδακτικό προσωπικό για την ανάπτυξη της πληροφοριακής παιδείας. Εστιάζει στην κατανόηση των πηγών πληροφόρησης και την ανάπτυξη των πληροφοριακών δεξιοτήτων μέσα από παραδείγματα, υποδεικνύοντας τον τρόπο πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://guides.library.uwm.edu/content.php?pid=121422&sid=1221716

Εγχειρίδια

 

HILT (Cardiff University)

Το εγχειρίδιο HILT συντάχθηκε το 2005 από μία ομάδα βιβλιοθηκονόμων του Πανεπιστημίου Cardiff με σκοπό να στηρίξει το προσωπικό να αναπτύξει τις δικές του δεξιότητες στη διδασκαλία της Πληροφοριακής Παιδείας. Παρέχει πλούσιο υλικό και καλύπτει ποικίλα θέματα σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφοριακής Παιδείας. Χρησιμοποιείται παγκοσμίως από πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/HILT%202011%20-%20FINAL.pdf

INFOPATHS (University of Aberdeen)

Είναι ένα σύνολο εργαλείων από πόρους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί να βοηθήσουν τον χρήστη να ξεπεράσει τα προβλήματα της γρήγορης και ταυτόχρονα της ποιοτικής εύρεσης πληροφοριών καθώς και της ορθής χρήσης τους. Περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες και υλικά υποστήριξης όπως παρουσιάσεις PowerPoint, φύλλα εργασίας, οι οδηγούς, podcasts, ηχογραφήσεις και πολλά άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://aberdeenunilibskills.pbworks.com

Information Literacy Toolkit (Open University)

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο έχει ως στόχο να βοηθήσει το διδακτικό προσωπικό στην ανάπτυξη των πληροφοριακών δεξιοτήτων των φοιτητών του. Περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες συμπληρώνουν τις οδηγίες που παρέχονται στο πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας. Είναι σχεδιασμένες να πραγματοποιούνται γρήγορα τόσο από το προσωπικό όσο και από τους φοιτητές. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε θεματικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες βάσει επιπέδου ικανοτήτων-δεξιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www2.open.ac.uk/students/iltoolkit/

Faculty Toolkit for Teaching Information Literacy (University of Notre Dame)

Ο οδηγός διδασκαλίας Πληροφοριακής Παιδείας του Πανεπιστημίου Notre Dame δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το διδακτικό προσωπικό να ενσωματώσει την έννοια της Πληροφοριακής Παιδείας στα μαθήματά του. Περιλαμβάνει δραστηριότητες, οδηγίες, εκτιμήσεις και χρήσιμους συνδέσμους για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://guides.library.nd.edu/subject-guide/123

Information Literacy Toolkit (Griffith University)

Το εγχειρίδιο αυτό αφορά το προσωπικό του Πανεπιστημίου Griffith και τον τρόπο ανάπτυξης της Πληροφοριακής Παιδείας. Εστιάζει στην υποβοήθηση των φοιτητών αναφορικά με την πρόσβαση, την ανάκτηση, τη διαχείριση και την αξιολόγηση της πληροφορίας. Βασικά σημεία που πραγματεύεται είναι η κριτική αξιολόγηση, ο προφορικός και γραπτός λόγος, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0006/162888/infoLit.pdf

 

 


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.