Ηλεκτρονικά Μαθήματα για Υπηρεσίες ΣΕΑΒ

Τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα για Υπηρεσίες του Σ.Ε.Α.Β. στοχεύουν στην εξοικείωση των τελικών χρηστών με τη χρήση τεσσάρων βασικών και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών πληροφόρησης που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β. Η ανάπτυξή τους χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση του Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 9 «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες», Δράση 9.10 «Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης».