Πληροφοριακή Παιδεία (ΠΠ) είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων και όχι μόνο.

Γενικά είναι η ικανότητα του καθενός να προσδιορίζει τις πληροφορίες που χρειάζεται, να κατανοεί πώς το σύστημα πληροφόρησης είναι οργανωμένο και να προσδιορίζει τις καλύτερες πηγές πληροφόρησης για την κάλυψη των δικών του πληροφοριακών αναγκών. Να μπορεί να εντοπίζει αυτές τις πηγές, να τις αξιολογεί κριτικά, αλλά και να μοιράζεται με άλλους τις πληροφορίες που εντόπισε ή που δημιούργησε.

Στον ακαδημαϊκό χώρο η πληροφοριακή παιδεία λαμβάνεται συνήθως ως η γνώση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών έρευνας. Οριοθετείται ως εκπαιδευτική διαδικασία που στοχεύει στην ανάπτυξη και στον συνδυασμό δεξιοτήτων (π.χ. δεξιότητες αναζήτησης, ανάλυσης, αξιολόγησης, χρήσης, ενσωμάτωσης, επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες διαμοιρασμού κ.λπ.), στην καλλιέργεια κριτικών ικανοτήτων (όπως συγκριτική σκέψη) και στην αλλαγή στάσεων, πεποιθήσεων και συμπεριφορών (π.χ. μαθαίνω πως να μαθαίνω, διάχυση και χρήση των πληροφοριών με ηθικές μεθόδους, δια βίου μάθηση κ.λπ.).

Αναμφίβολα όμως τα αποτελέσματα της απόκτησης των δεξιοτήτων και των αλλαγών των συμπεριφορών δεν αντανακλώνται μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό. Η πληροφοριακή παιδεία αναπτύσσει το αίσθημα της κοινωνικής υπευθυνότητας, αφού το πληροφοριακά εκπαιδευμένο άτομο κατανοεί τη σημασία της πληροφορίας σε μια δημοκρατική κοινωνία. Σέβεται τις αρχές και τις απόψεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της πληροφόρησης, αλλά και θέματα όπως η ισότητα της πρόσβασης στην πληροφορία, η πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ. Το πληροφοριακά εκπαιδευμένο άτομο κατανοεί τις ηθικές αρχές της χρήσης της πληροφόρησης και των τεχνολογιών της. Ενεργεί συλλογικά για τη διαφύλαξη αυτών των αρχών, την επίλυση προβλημάτων, αλλά και για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση πληροφοριακών προϊόντων και λύσεων.

Το πληροφοριακά εκπαιδευμένο άτομο μπορεί να εφαρμόσει το σύνολο όλων αυτών σε οποιαδήποτε κατάσταση, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.