Η ilSeab δίνει πρόσβαση σε δύο Πλατφόρμες Πληροφοριακής Παιδείας (ΠΠ):

Για την ανάπτυξή τους χρησιμοποιήθηκε λογισμικό online εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα (Learning Management System) συμβατό με το πρότυπο SCORM (Sharable Content Object Reference Model).

Ως λογισμικό επιλέχθηκε το Moodle, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Το Moodle επιτρέπει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, τη διαλειτουργικότητα (interoperability), την προσβασιμότητα (accessibility) και την επαναχρησιμοποίηση (reusability) web-based εκπαιδευτικού υλικού. Παρέχεται δωρεάν κάτω από την GNU Public License και μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα MySQL).


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.