Πρόκειται για on-line εκπαιδευτική πλατφόρμα με ομάδα στόχο τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ. Θα λειτουργεί ως web υπηρεσία για την εκπαίδευσή τους στην πληροφοριακή παιδεία. Συγκεκριμένα:

  • την εκπαίδευση στο να γνωρίζουν πότε χρειάζονται νέα πληροφόρηση (δεδομένα) για κάποιο επιστημονικό θέμα
  • την εκπαίδευση στο να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την αναζήτηση, τον εντοπισμό, την ανάκτηση, την αξιολόγηση και την αποτελεσματική χρήση (ανάλυση και αποτελεσματική αξιοποίηση) των πληροφοριακών πηγών, ώστε να μπορούν να συντάξουν μία ερευνητική - επιστημονική εργασία ή να λύσουν κάποιο ερευνητικό πρόβλημα.

Οι παραπάνω δεξιότητες αφορούν κυρίως τις ηλεκτρονικές πηγές του Σ.Ε.Α.Β.. Ωστόσο, θα μπορούν να εφαρμοστούν για τη διαχείριση οποιουδήποτε είδους πληροφοριακών πηγών, έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να καθίστανται πολύ περισσότερο ανεξάρτητοι στον εντοπισμό και την χρήση - αξιοποίηση χρήσιμης πληροφορίας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δια βίου μάθησή τους.

Η πλατφόρμα θα αποτελείται από δύο βασικά υποσυστήματα:

  • Το συνοπτικό και απλό, που θα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές.
  • Το πλήρες, για μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάσκοντες

Επίσης, με χρήση της πλατφόρμας θα αναπτυχθούν τέσσερα (4) υποδείγματα προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας (Information Literacy Programmes) για τέσσερα (4) αντίστοιχα γενικά επιστημονικά πεδία:

  1. Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  2. Θετικές Επιστήμες και Επιστήμη Μηχανικού
  3. Επιστήμες Ζωής
  4. Οικονομικές Επιστήμες

Για τη διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας θα εφαρμοστεί το Μαθησιακό Μοντέλο Υποσυστήματος Πληροφοριακού Συστήματος Πληροφοριακής Παιδείας (επιμέρους παραδοτέο 9.10.2.1). Το μοντέλο θα πλαισιώνεται από μια ευέλικτη θεωρία μάθησης, δημιουργική και διαδραστική σε σχέση με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, τους τρόπους επικοινωνίας και τις αλληλεπιδράσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών πόρων.

Τα υποδείγματα προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας θα είναι δομημένα σε ανεξάρτητες Ενότητες (modules) και διαδραστικά (τουλάχιστον σε κάποια μέρη της). Θα υλοποιούν, κατά κύριο λόγο, το πλαίσιο πληροφοριακής παιδείας της Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (A.N.Z.I.I.L.), κατά τον τρόπο που περιγράφηκε στο Μαθησιακό Μοντέλο Υποσυστήματος Πληροφοριακού Συστήματος Πληροφοριακής Παιδείας.

ilseab ANZIIL Modules2

 Αντιστοιχία Προτύπων ANZIIL / Ενοτήτων Μαθησιακού Υποδείγματος

Το περιεχόμενο των ενοτήτων (μαθησιακό υλικό) θα δημιουργηθεί με εργαλείο συγγραφής υλικού e-learning ανοικτού κώδικα (Open Source e-learning Εditor) και με τρόπο που να ταιριάζει σε ποικίλα μαθησιακά στυλ, ώστε να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές προοπτικές και αναπαραστάσεις κάθε μαθησιακής έννοιας ή αντικειμένου μάθησης (π.χ. θεωρητικές παρουσιάσεις, παραδείγματα, ασκήσεις, δραστηριότητες κ.λπ.).

Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας και των προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας θα δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο τελικό χρήστη, αλλά παράλληλα θα δίνεται και η δυνατότητα μεταφόρτωσης του πηγαίου κώδικα σε οποιαδήποτε Βιβλιοθήκη μέλος τους Σ.Ε.Α.Β. το επιθυμεί, ώστε να μπορεί τοπικά να εγκαταστήσει και να παραμετροποιήσει το σύστημα ή να αναπτύξει επιπλέον θεματικά προγράμματα πληροφοριακής παιδείας.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.