Στην εποχή της πληροφόρησης οι διαθέσιμες πληροφορίες αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό, ενώ η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πληροφοριών, την πρόσβαση και το χειρισμό τους αλλάζει με την ίδια ταχύτητα.

Παράλληλα, είναι γνωστό ότι όλες οι πληροφορίες δεν είναι ίδιες: ορισμένες είναι αληθινές, έγκυρες και αξιόπιστες, και κάποιες άλλες ξεπερασμένες, παραπλανητικές ή ψευδείς. Προέκυψε έτσι, κυρίως στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, η ανάγκη διασφάλισης των φοιτητών στην αποτελεσματική πρόσβαση και στην διαχείριση αυτών των πληροφοριών.

Επιπλέον, η πληροφοριακή παιδεία ως βασικός πυρήνας της Δια Βίου Μάθησης και ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα στον ψηφιακό κόσμο συμβάλει καθοριστικά στην κοινωνική ένταξη όλων των ατόμων και των κοινοτήτων τους. Είναι το κλειδί για την πραγμάτωση και επέκταση της κοινωνίας της γνώσης, ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες να αναπτύσσουν με ικανοποιητικό τρόπο την μαθησιακή τους ικανότητα καθ' όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Όταν οι πολίτες αδυνατούν να κατανοήσουν πώς οι πληροφορίες είναι οργανωμένες και πως μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές, χάνουν την ελευθερία να αναζητούν μόνοι τους και να αναλύουν κριτικά τις πληροφορίες για τον εαυτό τους. Χάνουν την ελευθερία να παίρνουν ενήμερες αποφάσεις για προσωπικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Χάνουν την ελευθερία να συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία της ανθρώπινης γνώσης.

Έτσι η πληροφοριακή παιδεία καθίσταται εξαιρετικά σημαντική, αφού:

  • Παρακινεί τα άτομα να μαθαίνουν μόνοι τους.
  • Τα εφοδιάζει με δεξιότητες και γνώσεις για μια επιτυχημένη καριέρα.
  • Τα ενθαρρύνει για προσεκτική αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης.
  • Προωθεί τη δημιουργία αυταρκών ερευνητών.
  • Δημιουργεί προϋποθέσεις για σωστές λήψεις αποφάσεων.
  • Υποστηρίζει την αποστολή των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για τη δημιουργία ανεξάρτητων δια βίου εκπαιδευομένων ατόμων.

Πλήθος διεθνών και εθνικών οργανισμών (π.χ. UNESCO, EU, ALA, ANZIIL, ACRL, SCONUL, CILIP,) ασχολούνται με την πληροφοριακή παιδεία σήμερα δημιουργώντας και δημοσιεύοντας κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα και οδηγίες.


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.