Βασικός στόχος της ilSeab είναι η λειτουργία της ως πληροφοριακό σύστημα - υπηρεσία για την υποστήριξη δράσεων Πληροφοριακής Παιδείας. Η δημιουργία της έρχεται να καλύψει το κενό ανάλογων πληροφοριακών συστημάτων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, ενώ τα σημαντικότερα οφέλη από την υλοποίηση της υπηρεσίας είναι:

  • Η δημιουργία ενός ενιαίου κεντρικού σημείου υποστήριξης των τελικών χρηστών των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών του Σ.Ε.Α.Β. και των βιβλιοθηκονόμων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε θέματα πληροφοριακής παιδείας.
  • Η υποβοήθηση στην χρήση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών του Σ.Ε.Α.Β. από τους τελικούς χρήστες.
  • Η υποβοήθηση των τελικών χρηστών στην ανάπτυξη δυνατοτήτων ανεξαρτητοποίησης στη χρήση και στην αξιοποίηση των πληροφοριακών πηγών.
  • Η πληροφοριακή υποστήριξη και εκπαίδευση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας σε βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, πρότυπα και κανόνες.
  • Η ανάπτυξη κουλτούρας δια βίου μάθησης σε όλους τους χρήστες της.

 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.