Στην ενότητα αυτή της διαδικτυακής πύλης δημιουργούνται ηλεκτρονικά μαθήματα για τελικούς χρήστες με στόχο την εξοικείωσή τους στην αναζήτηση και πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης (ηλεκτρονικές και βιβλιογραφικές) και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β.

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύσσονται αφορούν ορισμένες από τα βασικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β. (π.χ. Science Direct, Web of Science, Scopus κλπ.).

Για τα ηλεκτρονικά μαθήματα χρησιμοποιείται λογισμικά ανοικτού κώδικα και αρχιτεκτονική αντίστοιχη με αυτά της πλατφόρμας πληροφοριακής παιδείας, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, προσβασιμότητα (accessibility) και η επαναχρησιμοποίηση του web-based εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται και να παρέχεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους χρήστες να μεταφορτώνουν τα μαθήματα και να τα χρησιμοποιούν τοπικά.

Είσοδος στα ηλεκτρονικά μαθήματα υπηρεσιών ΣΕΑΒ


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.