Ως «πολιτικές» θεωρούνται οι κανόνες, οι οδηγίες, τα πρότυπα, τα πλαίσια, τα μέτρα ή ακόμη οι στρατηγικές και οι μέθοδοι με τις οποίες ορίζονται διαδικασίες και σχεδιάζονται δράσεις πληροφοριακής παιδείας. Επιπλέον με τις πολιτικές, καθορίζονται και σκιαγραφούνται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες όλων των οντοτήτων που συμμετέχουν στην προώθηση της πληροφοριακής παιδείας.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται «πολιτικές πληροφοριακής παιδείας» ακαδημαϊκών ιδρυμάτων διαφόρων χωρών. Για τον εντοπισμό τους πραγματοποιείται συνεχής αναζήτηση σε ποικίλες πληροφοριακές πηγές, καθώς και στον παγκόσμιο ιστό.

Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία

 

University of Sydney

Στην Αυστραλία, τα κριτήρια για τη διατύπωση προτύπων Πληροφοριακής Παιδείας έχουν συνταχθεί από το Council Australian University Librarians (CAUL). Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Sydney ακολουθεί αυτά τα πρότυπα, έχοντάς τα ως κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάδοση δραστηριοτήτων που αφορούν την Πληροφοριακή Παιδεία. Αναγνωρίζοντας την αξία των δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας, η βιβλιοθήκη επιβεβαιώνει τον ρόλο της στην ανάπτυξη αυτών και κατ' επέκταση της Πληροφοριακής Παιδείας σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.library.usyd.edu.au/skills/infolitpolicy.html

University of Auckland

Το Πανεπιστήμιο του Auckland έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη γνώση πάνω στη χρήση των πληροφοριακών πηγών και τη διαχείριση της πληροφορίας. Αναγνωρίζει την ανάγκη των φοιτητών για βελτίωση του τρόπου αναζήτησης της πληροφορίας. Υποστηρίζει ότι όλοι οι απόφοιτοι πρέπει να κινούνται ανεξάρτητα και με κριτική σκέψη, έχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες στη χρήση της πληροφορίας. Αυτό το επιτυγχάνει ακολουθώντας το πρότυπο πληροφοριακής παιδείας ANZIIL, 2nd ed..

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: https://policies.auckland.ac.nz/policy-display-register/information-literacy-guidelines-and-principles.pdf

University of Tasmania

Η πολιτική Πληροφοριακής Παιδείας του Πανεπιστημίου της Tasmania δίνει τον ορισμό για την Πληροφοριακή Παιδεία και στοχεύει στην ανάπτυξη των πληροφοριακών δεξιοτήτων των φοιτητών του. Επιδιώκει οι φοιτητές να αποφοιτούν έχοντας επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση, κοινωνική υπευθυνότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο διδακτικό προσωπικό, καθώς και στο προσωπικό, το οποίο στηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας. Ακολουθεί το πρότυπο πληροφοριακής Παιδείας ANZIIL, 2nd ed.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.utas.edu.au/library/training-and-help/learning-and-teaching/university-of-tasmania-information-literacy-policy

La Trobe University

Σύμφωνα με την πολιτική του Πανεπιστημίου La Trobe, η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί το απαραίτητο συστατικό στην ικανότητα του απόφοιτου για την αναζήτηση της πληροφορίας. Στοχεύει στην ενσωμάτωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών, παρέχοντας ατομική και ομαδική υποστήριξη. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου. Ακολουθεί το πρότυπο Πληροφοριακής Παιδείας ANZIIL, 2nd ed. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών, η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με το ακαδημαϊκό προσωπικό για την ανάπτυξη της Πληροφοριακής Παιδείας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.latrobe.edu.au/policy/documents/information-literacy-policy.pdf

ΗΠΑ

 

Yale University

Στόχος του Πανεπιστημίου του Yale είναι οι απόφοιτοι να είναι πληροφοριακά εγγράμματοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για έρευνα, κριτική ανάλυση και επικοινωνιακή γνώση. Το πρότυπο Πληροφοριακής Παιδείας που ακολουθείται είναι το ACRL, το οποίο και προωθεί την Πληροφοριακή Παιδεία στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.yale.edu/yce/report/libraryreport.pdf

University of Texas at Dallas

Η Πληροφοριακή Παιδεία στο Πανεπιστήμιο Texas at Dallas αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας, καθώς και το απαραίτητο συστατικό για τη χρήση της πληροφορίας με απώτερο σκοπό τη δια βίου μάθηση. Απευθύνεται σε φοιτητές, διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό. Περιλαμβάνει ατομικά και ομαδικά μαθήματα. Οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να ζητήσει μία ξενάγηση στη βιβλιοθήκη ή να πάρει μέρος σε μάθημα Πληροφοριακής Παιδείας. Ακολουθείται το πρότυπο ACRL.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.utdallas.edu/library/about/policies/infolitpolicy.html

University of Windsor

Σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του, το Πανεπιστήμιο του Windsor επιδιώκει οι απόφοιτοί του να δρουν ανεξάρτητα στην αναζήτηση της πληροφορίας σε όλες τις πηγές πληροφόρησης οποιασδήποτε μορφής. Ακολουθεί το πρότυπο ACRL και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον δημιουργικότητας, εξερεύνησης, κριτικής σκέψης και επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://leddy.uwindsor.ca/sites/default/files/files/ILpolicy.pdf

Brock University

Το Πανεπιστήμιο Brock ακολουθεί το πρότυπο Πληροφοριακής Παιδείας ACRL. Στοχεύει σε πληροφοριακά εγγράμματους φοιτητές, οι οποίοι είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πληροφορία με κριτική σκέψη, να διαχωρίσουν το σχετικό από το περιττό και να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία με ορθό τρόπο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υποστηρίζει την ενσωμάτωση της Πληροφοριακής Παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.brocku.ca/library/about-us-lib/policies/literacy-research-document

Ευρώπη

 

London Metropolitan University

Στρατηγικής σημασίας προτεραιότητα της πολιτικής Πληροφοριακής Παιδείας του Πανεπιστημίου London Metropolitan είναι να συμβάλει στην παροχή ποιοτικής μάθησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, αναπτύσσοντας χρήσιμες δια βίου μάθησης δεξιότητες. Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες όπως, SCONUL, CILIP και ANZIIL για την ανάπτυξη του προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο:

https://metranet.londonmet.ac.uk/fms/MRSite/psd/ls/general/Information%20Literacy%20Policy.pdf

University of Bolton

Το Πανεπιστήμιο του Bolton, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανάπτυξης προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας, στοχεύει σε πληροφοριακά εγγράμματους αποφοίτους. Ακολουθεί το πρότυπο Πληροφοριακής Παιδείας SCONUL, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο τη δίκη του πολιτική πάνω στην ανάπτυξη πληροφοριακών δεξιοτήτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.bolton.ac.uk/LEPDU/Documents/InformationLiteracyFramework.pdf

University of Liverpool

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Liverpool, η Πληροφοριακή Παιδεία επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν ανεξάρτητα την ικανότητα για κριτική ανάλυση και να αποκτήσουν γνώσεις και πληροφοριακές δεξιότητες μετά την αποφοίτησή τους. Για να το επιτύχει αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει ενσωματώσει την Πληροφοριακή Παιδεία στο πρόγραμμα σπουδών με στόχο οι φοιτητές να εκπαιδεύονται στον τρόπο αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας την ίδια στιγμή που δημιουργείται η ανάγκη για πληροφόρηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαθέσιμο στο: http://www.liv.ac.uk/library/using/literacy.pdf


 banner enduser3 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Τελικούς Χρήστες

 banner librarians2 small
 Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πληροφοριακής Παιδείας
για Βιβλιοθηκονόμους

 banner eclass2 small
 Ηλεκτρονικά Μαθήματα
για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.